کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان - به روز شده آبان ماه 1392  


سال 1380


در سال ۱۳۸۰ بیش از 313 میلیون دلار، کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 20 میلیون دلار، کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 292 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸۰ كف هاي تمريني با تخت ازكائوچو ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، جوراب ، سيب زميني, نفت (باستثناي خام ) , پوشاک , تخم مرغ ,حشره کش ها , سیمان و مبلمان اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل ميله هاي آهني يا فولادي ،آلومينيوم بصورت كارنشده ، قراضه وضايعات آلومينيوم ، آهن يا فولادتخت نوردشده , قراضه وضايعات ازفولاد و آهن و سیگار اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.
در این سال، آذربایجان دومین کشور مقصد صادرات ایران بوده و پنجاه چهارمین کشوریست که ایران از آن کالا وارد کرده است .

سال 1381

در سال ۱۳۸1 بیش از 250 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 25 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 224 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸1 پوشاک مردانه , زنانه يا دخترانه , كف با تخت ورويه ازچرم طبيعي، تورباف ها و سايرپارچه هاي توري ، بازيچه هاي چرخداركه براي سوارشدن كودكان، چرم وپوست ,حشره کش ها ، جوراب زنانه, سيب زميني سیمان،مصنوعات از مواد پلاستيكي و مبلمان اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل شمش از آهن وفولاد غيرممزوج، ميله هاي آهني يافولادي ، نفت (باستثناي خام) آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده, چوب اره شده و قراضه و ضايعات آلومينيوم اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1382

در سال 1382 بیش از 307 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 96 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 210 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸2 پوشاک مردانه , زنانه يا دخترانه ، جوراب زنانه ، چرم وپوست كامل ، روده ، تورباف هاو ساير پارچه هاي توري و روده، بازيچه هاي چرخداركه براي سوارشدن كودكان، کاشی و سرا ميك ،مصنوعات از مواد پلاستيكي , سيب زميني اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل نفت و روغن ، روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده ها، شمش از آهن وفولادغيرممزوج , پروفيل از آهن يافولاد , چوب اره شده اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1383

در سال 1383 بیش از 256 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 128 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 127 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸3 پوشاک مردانه , زنانه يا دخترانه ،کاشی و سرا ميك ، جوراب زنانه ، شیشه ، چرم و پوست كامل ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، کفش ، سیب زمینی و نارنگی ، روده و سیمان اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل بنزين ، پروفيل از آهن يافولاد , شمش از آهن وفولاد غي رممزوج , روغنهاي سبك، آلومينيوم بصورت كارنشده، پروفيل از آهن يا فولاد , چوب اره شده , محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد و سايرپلي پروپيلن ها اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1384

در سال 1384 بیش از 330 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 163 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 166 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸4 پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، روده , كفش , سيب زميني ، مصنوعات ا زموا دپلاستيكي ، شیشه ، چرم و پوست كامل ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، وسايط نقليه موتوري ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل بنزين ، پروفيل از آهن يافولاد, روغنهاي سبك، چوب اره شده , سبوس و ساير آخال گندم , شمش از آهن و فولاد , آلومينيوم بصورت كارنشده، كنجاله و ساير آخال هاي همانند ا ز پنبه دا نه، پروفيل از آهن يا فولاد, محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد و پلي ا تلين گريد تزريقي اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1385


در سال 1385 بیش از 371 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 281 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 89 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال ۱۳۸5 روده ، پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، مصنوعات ا زموا دپلاستيكي ، , كفش , سيب زميني ، شیشه ، چرم و پوست كامل ، لوله وشيلنگ ، تورباف ها و ساير پارچه هاي توري ، جوال وكيسه براي بسته بندي كالا ، خرما مضافتي تازه ياخشك كرده ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل روغنهاي سبك ، بنزين ، پروفيل از آهن يا فولاد , چوب اره شده , پلي ا وره تان ها به ا شكال ا بتدا ئي , سبوس و ساير آخال گندم , شمش از آهن و فولاد , آلومينيوم بصورت كارنشده ، سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي , پلي ا تلين گريد تزريقي ، ميله هاي آهني يافولادي , اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1386

در سال 1386 بیش از 349 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 322 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 27 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال 1386 پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، مصنوعات ا زموا دپلاستيكي ، روده ، لوله و شيلنگ , كفش ، قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, سوسپانسيون ، شیشه ، خياروخيارترشي , وسايل نقليه حمل ونقل كالا ، لوازم خانه داري و پاكيزگي، خرما مضافتي تازه ياخشك كرده ، چرم و پوست كامل ، سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام, فقط بريده يا اره شده ،جوال وكيسه براي بسته بندي كالا ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل روغنهاي سبك , چوب اره شده، پروفيل از آهن يا فولاد ، شمش از آهن و فولاد, , آلومينيوم بصورت كارنشده , سبوس و ساير آخال گندم , سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي , قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي ، دا نه پنبه ، ميله هاي آهني يافولادي , اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1387


در سال 1387 بیش از 368 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 240 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 128 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال 1387 سيب زميني، پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، مصنوعات از مواد پلاستيكي ، روده ، خياروخيارترشي , اشياءسرميز و اشياءآشپزخانه از چيني, شیشه ،كفش, لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي, لوله وشيلنگ , كف پوش ها, چرم وپوست كامل آماده , سوسپانسيون پلي ، سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن , کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل روغنهاي سبك , چوب اره شده ، پروفيل از آهن يا فولاد ، بنزين ، شمش از آهن و فولاد , سبوس و ساير آخال گندم , پلي ا تيلن , آلومينيوم بصورت كارنشده , ميله هاي آهني يافولادي , محصولات از آهن يافولاد اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.


سال 1388

در سال 1388 بیش از 373 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 171 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 202 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال1388 سيمان ، سيب زميني، پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، اشياءسرميز و اشياءآشپزخانه از چيني, خياروخيارترشي ، روده , ا نگور , لوستروسايروسايل روشنائي, مصنوعات از مواد پلاستيكي ، خرمامضافتي, شیشه, كفش , لوا زم سرميزو لوا زم آشپزخانه پلاستيكي, پارچه , ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, ساير نباتات زنده , كف پوش ها , سوسپانسيون پلي ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل , چوب اره شده، روغنهاي سبك ، بنزين ، پروفيل از آهن يا فولاد ،پلي ا تلين گريد تزريقي, سبوس و ساير آخال گندم , كنجاله و ساير آخال همانند , شمش از آهن و فولاد , ساير گندم سخت, كلرور پتاسيم , كنجاله و ساير آخال هاي همانند , قرا ضه و ضايعات باطري ها , دا نه پنبه , آلومينيوم بصورت كارنشده, پلي ا وره تان ها , محصولات از آهن يافولاد اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.

سال 1389

در سال 1389 بیش از 375 میلیون دلار کالا از جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان صادر شده است. در مقابل آذربايجان 111 میلیون دلار کالا به جمهوری اسلامی ايران صادر کرده است. تراز ایران و آذربايجان در این سال 263 میلیون دلار به نفع ایران سنگینی می کند.
در سال 1389 سيمان ، سيب زميني، ا سكلت وقطعات ا سكلت، گندم سخت به غيراز گندم دامي ، خرمامضافتي ، روده, اشياءسرميز و اشياءآشپزخانه از چيني, وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي, شيشه فلوت, كفش, پوشاک مردانه و بلوز زنانه يا دخترانه ، خياروخيارترشي, ا نگوري بي دا نه, لوستروسايروسايل روشنائي, مصنوعات ا زموا دپلاستيكي, لوا زم سرميزو لوا زم آشپزخانه پلاستيكي،جوال وكيسه براي بسته بندي كالا سوسپانسيون پلي ، کاشی و سرا ميك اقلام اصلی صادرات ایران به آذربايجان هستند و در مقابل پروفيل از آهن يا فولاد, چوب اره شده، , شمش از آهن و فولاد روغنهاي سبك , سبوس و ساير آخال گندم ،تفاله چغندر ,تفاله نيشكر ،ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج, ارزن, ميله هاي آهني يافولادي, نقره خام, كنجاله و ساير آخال هاي همانند , لوله هاوپروفيل هاي توخالي, اقلام اصلی صادرات آذربایجان به ایران هستند.


کالاهای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در سال 1392


کالاهای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان در سال 1392 در چهار سال قبل از آن ، شامل 33 گروه تعرفه كالايي مندرج در جدول ذیل مي‌شود. اقلام عمده صادراتی ايران به جمهوري آذربايجان در چهار سال گذشته شامل (سيمان ، كلينكر ، سيب زميني، شيشه ، جوال وکيسه براي بسته بندي ، لوله وشيلنگ، کاشی و سرامیک و سنک ساختمانی، پوشاک و كفش ،چيني آلات ،روده ،خرما و میوه تازه ... ) محصولات کشاورزی (گندم ، كنجاله ، سبوس، دانه ارزن، دانه پنبه ، تفاله چغندر ... ) سایر کالاها را شامل مي‌شود.

 

کالاهای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان
 (ارزش : هزار دلار)

  Print    

 

 Back  

 
کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان - به روز شده آبان ماه 1392
کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان
کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان
کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان
کالاهای عمده صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان
كالاهاي عمده صادراتي ايران - آذربايجان - 2008
كالاهاي عمده صادراتي ايران - آذربايجان - 2008
كالاهاي عمده صادراتي ايران - آذربايجان - 2008