آرشيو


روابط تجاری جمهوري اسلامي ايران با جمهوری آذربایجان

تجارت خارجی جمهوری آذربایجان در سال 2014 ميلادي

مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با سایر کشورها به روز شده آبان ماه 1392

آمار مبادلات تجاری جمهوري اسلامي ايران با جمهوری آذربایجان در سال 1391

روابط تجاری جمهوري اسلامي ايران با جمهوری آذربایجان به روز شده آبان ماه 1392

کالاهای وارداتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2006 الی 2012 میلادی

کالاهای صادراتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2006 الی 2012 میلادی

آمار مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان - در سال 1390

صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان - هفت ماهه سال 1390

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1388

آمار واردات ایران از آذربایجان براساس اطلاعات موجود و کارشناسي نشده طي شش ماهه نخست سال 1390

آمار صادرات ایران به آذربایجان براساس اطلاعات موجود و کارشناسي نشده طي شش ماهه نخست سال 1390

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1389

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1387

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1386

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1385

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1384

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1383

آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1382

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1389

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1388

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1387

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1386

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1385

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1384

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1383

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1382

شاخصهای اقتصادی آذربایجان

اطلاعات اساسي کشور آذربايجان

مبادلات بازرگاني آذربايجان با جهان

حجم مبادلات و تراز بازرگاني ايران با جمهوري آذربايجان از سال 2001 لغايت 2011

اطلاعات پايه كشور آذربايجان در مقايسه با ج.ا.ايران