روابط تجاری جمهوري اسلامي ايران با جمهوری آذربایجان  

  Print    

 

 Back  

 

تجارت خارجی جمهوری آذربایجان در سال 2014 ميلادي

مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با سایر کشورها به روز شده آبان ماه 1392

آمار مبادلات تجاری جمهوري اسلامي ايران با جمهوری آذربایجان در سال 1391

روابط تجاری جمهوري اسلامي ايران با جمهوری آذربایجان به روز شده آبان ماه 1392

کالاهای وارداتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2006 الی 2012 میلادی

کالاهای صادراتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2006 الی 2012 میلادی
آمار مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان - در سال 1390
صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان - هفت ماهه سال 1390
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1388
آمار واردات ایران از آذربایجان براساس اطلاعات موجود و کارشناسي نشده طي شش ماهه نخست سال 1390
آمار صادرات ایران به آذربایجان براساس اطلاعات موجود و کارشناسي نشده طي شش ماهه نخست سال 1390
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1389
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1387
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1386
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1385
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1384
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1383
آمار صادرات ایران به آذربایجان در سال 1382
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1389
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1388
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1387
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1386
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1385
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1384
آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1383

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1382
شاخصهای اقتصادی آذربایجان
اطلاعات اساسي کشور آذربايجان
مبادلات بازرگاني آذربايجان با جهان
حجم مبادلات و تراز بازرگاني ايران با جمهوري آذربايجان از سال 2001 لغايت 2011
اطلاعات پايه كشور آذربايجان در مقايسه با ج.ا.ايران